Je winkelwagen is leeg
 
 
 
 
 
 
 
Sign up for email promotions.
Your information is safe with us and won't be shared.
Thank you for signing up!
 

Ik gebruik cookies om mijn website en service te optimaliseren.

    Accepteren   Lees meer over de Privacy & Cookie Verklaring
Laad meer foto's
Top
Sluit scherm
Algemene Voorwaarden 11A Fotografie
Versie Juni 2012
11A Fotografie
Den Dungen
KvK 17257693

ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen 11A Fotografie (hierna: Opdrachtnemer) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever)
Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
Fotograaf: 11A Fotografie, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst met de Fotograaf.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in , deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door Fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offerte
Fotografe stelt een Offerte op waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of producten geleverd zullen worden (hierna: de Opdracht) en welk bedrag hiervoor verschuldigd is. Uitsluitend de in de Offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
Een Offerte verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht
Opdrachtgever dient de Offerte expliciet te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de Offerte als aanvaard beschouwd. Tevens wordt de Offerte als aanvaard beschouwd wanneer de aanbetaling is voltooid.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk werkt.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering
Tenzij anders overeengekomen levert de Fotograaf binnen 14 dagen nadat de laatste factuur is voldaan, de overeengekomen bestanden, afdrukken op fotopapier of afdrukken op canvas.
In geval van een album, zal het eerste concept geleverd worden binnen 6 weken na betaling van de laatste factuur. Levering van het album vindt, tenzij anders overeengekomen, plaats binnen 6 weken na goedkeuring van de conceptopmaak.
De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per post, danwel aan de studio van de Fotograaf.

Artikel 7. Vergoeding
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De eerste betaling geldt als aanbetaling en dient in elk geval voor de uitvoering van de Opdracht voltooid te zijn. De tweede factuur volgt na de fotoshoot.
De aanbetaling bedraagt altijd 50% van de overeengekomen vergoeding. Als de offerte of vooraf vastgestelde prijs lager is dan € 200,- dient het complete bedrag voldaan te worden als aanbetaling.

Artikel 9. Annulering en Opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, danwel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever brengt Fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening. Indien mogelijk te verrekenen met reeds betaalde aanbetaling.
Bij opschorting van de Overeenkomst door Opdrachtgever naar een datum waarop Fotograaf niet beschikbaar is, brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening. ndien mogelijk te verrekenen met de reeds gedane aanbetaling.
Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

Artikel 10. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografe. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de Fotograaf.
Fotograaf is behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
Opdrachtgever dient altijd bij publicatie de naam van fotograaf vermelden, tenzij anders is overeengekomen.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, rekent de fotograaf twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht
Tenzij anders is overeengekomen, is fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Herroepingsrecht bij levering van producten en diensten
De klant heeft de mogelijkheid binnen een termijn van 30 dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te herroepen, respectievelijk te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product en/of de dienst door of namens de klant.
Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en/of de dienst en de daarbij behorende verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het geleverde product en/of de dienst wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product en/of de dienst met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 11A Fotografie retourneren, conform de door 11A Fotografie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal 11A Fotografie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden product en/of geannuleerde dienst, terugbetalen.

Artikel 16. Uitsluiting herroepingsrecht
11A Fotografie is gerechtigd om haar moverende redenen, klanten uit te sluiten van het herroepingsrecht, voor zover 11A Fotografie dit duidelijk en tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst, dan wel op een later, gerechtvaardigd tijdstip, aan de klant heeft gemeld. Alsdan vervalt het recht voor de klant tot terugbetaling van een digitaal product.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door 11A Fotografie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant en/of
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn en/of
c. die – gelet op hun aard en/of specifieke kenmerken – niet kunnen worden teruggezonden;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering op uitdrukkelijke verzoek van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor die klanten, waarvan vast is komen te staan dat zij misbruik hebben gemaakt of dreigen te maken van het herroepingsrecht of waarover een sterk vermoeden van (dreigend) misbruik bestaat bij 11A Fotografie.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan.
Op alle rechtsverhoudingen tussen 11A Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.
Laden
Sluit